در جایی آمده: (حمایت سلطان حسین بایقرا و وزیر دانشمندش میر علی شیر نوایی از هنرمندان و دانشمندان،و همچنین آرامش سیاسی عنصر سلطنت او موجب شکوفایی علوم،ادبیات ،نقاشی وکتاب آرایی گردید)

در جایی دیگر آمده : (...در اثر کاردانی و هوشمندی این شاه صفوی(شاه عباس اول) توسعه ی چشم گیر اقتصادی و اجتماعی در اصفهان و به طبع آن در کل کشور پدیدار شد.)


دلم میخواد بدونم پنج قرن بعد در مورد ما چی مینویسن!


پ.ن: حسرت ک نمیتونم بخورم ،ولی حرص که میتونم بخورم!