خانم جریمی گفت: به چی داری میخندی؟ 

گفتم: قبلنا فکر میکردم دنیا از رو قبیله ها تقسیم میشه. قبیلهی سیاها و قبیله ی سفیدا. قبیله ی سرخ پوستا و قبیله ی سفید پوستا. ولی حالا میفهمم درست نیس. دنیا فقط به دو تا قبیله تقسیم میشه: قبیله ی آدمایی که بیشعورن  و قبیله ی آدمایی که بی شعور نیستن.


از کلاس رفتم بیرون.توی دلم دوست داشتم بزنم زیر آواز و بزن و بکوب کنم...+اسم کتاب همون عنوانه پستمه

نوشته ی شرمن الکسی و با ترجمه ی رضی هیرمندی

از نظر من عالی بود:/ واقعا عالی بود هیچی نمیگم فقط بخونینش