با سلام!


ماهی میخواست یک شروعیه بنویسد ، یکی شبیه آن هایی که همه جا مینویسند.

اما یکم که فکر کرد دید ، نه تا حالا شروعیه دیده!

نه اصلا میداند همه ی شروعیه ها چی هستند؟!

این شد که گفت: پس بیایم و یکی از آن نوشته قدیمی های کاغذی را باز نگاری کنم،هوم؟

بعد لبانش را جمع کرد چشمهایش گرد شد و گفت: نه نه نه اصلن همینجور میروم یک چیزی میپرانم!

این شد ک ماهی قلپ قلپ آب قورت داد و باله هایش را روی دکمه های حروفیه این صفحه بزرگ چرخاند و خودش را تندی توی این بلاگ جا کرد!