تو نیستی
اما من برایت چای میریزم
دیروز هم نبودی که برایت بلیت سینما گرفتم
دوست داری بخند
دوست داری گریه کن
ویا دوست داری
مثل اینه مبهوت باش
مبهوت منو دنیای کوچکم
دیگر چه فرق میکند
باشی یا نباشی
من با تو زندگی میکنم...

بعدنا تر نوشت:مطابق با حال و روزم این شعرو گذاشتم و اینکه عاقا چرا از هر ده تا بلاگری که من میشناختم 9تاشون رفتن:\ چه وضشه اخه هی وبلاگ هر کیو وا میکنم نیییست:\\