دلم میخواد بنویسم 

حرف هم زیاااده

 اما نمیدونم چرا هی دل دل میکنم 

انگار هی عجله دارم برا تموم شدن این ساعت 

این روز, این شب و...