خائنانه ترین خیانت ها آنهایی هستند که وقتی یک جلیقه ی نجات در کمد آویزان است، به خودت دروغ می گویی که احتمالا اندازه ی کسی که دارد غرق می شود نیست. این جوری است که نزول می کنیم و همین طوری که به قعر می رویم، تقصیر همه ی مشکلات دنیا را می اندازیم گردن استعمار و کاپیتالیسم و شرکتهای چند ملیتی و سفیدپوست احمق و امریکا، ولی لازم نیست برای تقصیر اسم خاص درست کرد.

 نفع شخصی: ریشه ی سقوط ما همین است و در اتاق هئیت مدیره و اتاق جنگ شروع نمی شود.

 در خانه آغاز می شود.

 

- استیو تولتز | جز به کل

 ترجمه:‌ پیمان خاکسار


اینو چند روز پیش تو صفحه فیسبوکم دیدم ، با خودم فکر کردم چند بار تا حالا اینجوری سقوط کردم ؟
زیاااد زیااااد، حالا نه خیلیم زیاد ولی اینقدی بوده ک بعدش عذاب وجدان خفتم کنه و تا دوروز با خودم تکرار کنم، دفه ی بعد... دفه ی بعد حتما... ایندفه حواسم هست...