مقابل همه اشکها می ایستم

مقابل همه ی باران ها

درد را نمیخواهم

و با امدن تو هیچ چیز تعغیر نمیکند

قول میدهم

قول میدهم

به من نگویید چه کنم

من با این غم هم خانه ام

با هم میخندیم

باهم مینوشیم

با هم درد میکشیم