چاه دیدین ؟ تا حالا؟ چاه واقعی ، من وقتی کوچیک بودم دیدم شبه هیچ کدوم از این چاهایی که تو کارتون ها نشون میدادن نبود ، با سنگ های خوشگل دورشو نچیده بودن سطلش هم چوبی نبود فضای اطراف هم تا چشم کار میکرد یه دشت رویایی سر سبز نمیدیدی، چاه ما وسط باغ بود حالا نه خیلی هم وسط متمایل به دیوار بود سمت راستش همونجا که دیوار داشت یه عالمه ی شاخه ی بی برگ درخت ریخته بودن که همشون بوی نم میداد ، لزج بود دیواره های کوتاه چاه هم اینجا و اونجا از هم پاشیده بود سطلش هم یه سطل چرمی ، از اینا ک تو طویله ها میزارن، بود . خیلی هم لزج و چندش با یه طناب پوسیده سفید بهش وصل بود ، ودور چاه پر از چاله چوله های ابی ، اگه حواست به خودت نبود حتمن تا زانو میرفتی تو گِل !!یک بار رفتم لبه چاه از اون بالا بهش نگاه کردم و ابو دیدم خیلی هم دور نبود خیلی هم عمیق نبود ، یک چاه بود ،خیلی معمولی. ولی اب داشت و یک باغ رو زنده نگه داشته بود

امروز که با ادمها فکر میکردم یکهو به ذهنم زد اونها یا دقیقتر بگم ماها هر کدوممون یه چاه اختصاصی  داریم مال بعضیا سطحیه واسه بعضیا عمیق بعضیا پر آب  بعضیا کم آب ،

یه عالمه چاه یه عالمه ادم یه عالمه اب....

 

بعد اینکه پاک دارم خل میشم:/  اینقد به ادم ها !فکر کردم، اممممم دیگه اینکه موهامم رنگ کردم !فندقی :دی    اممم بعدشم اینکه از ادمای سواستفاده گر حالم بهم میخوره، معنی نگاهمو نمیفهمن؟ نه واقعععن نمیفهمن؟!!:|  از اونایی که کون اسمون پاره شده فقط اونا افتادن پایین هم بدم میاد .. زود قضاوت گرهای خودشیفته:/